top of page

На 30.11.2017 г. "Бестимекс" ООД стартира изпълнението на проект „Завоюване на нови пазарни позиции чрез разкриване на нови работни места в "Бестимекс" ООД, в изпълнение на административен договор BG05M9OP001-1.003-3255-C01 между Министерство на труда и социалната политика и дружеството по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Общата сума на допустимите разходи по проекта възлиза на 343 338,92 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 343 338,92 лева, от които 291 838.08 лева европейско и 51 500.84 лева национално финансиране.

Срокът на изпълнение на проекта е от 30.11.2017 г. до 31.12.2018 г.

Проектът има за цел да допринесе за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места за търсещите работа безработни и неактивни лица - младежи до 29 г., трайно безработните лица с ниска степен на образование, както и инвалиди и възрастни работници над 54 г. и да създаде възможности за интегрирането им на пазара на труда.

Дейностите, включени в проекта са:

  • Осигуряване на заетост за 30 безработни и/или неактивни лица, включително принадлежащи към уязвими на напазара на труда групи - трайно безработни, лица с ниска степен на образование, инвалиди, безработни и/или неактивни лица над 54 г., младежи до 29г. за срок от 12 месеца;

  • Осигуряване на качествени работни места и условия на труд за новоназначените лица чрез закупуване на ДМА - компютри, машини  и складово оборудване;

  • Предоставяне на вътрешно-фирмено обучение за придобиване на професионална компетентност и мотивирано висококачествено изпълнение на професионалните задължения на наетите лица;

  • Дейности за информиране и публичност.

Чрез реализиране на предвидената по проекта дейности, Бенефициентът очаква следните резултати:

  • подобряване достъпа до заетост на 30 безработни и неактивни лица и интегриране на пазара на труда на минимум 50% от наетите по проекта лица;

  • подобряване качеството на работните места;

  •  повишаване на конкурентоспособността на дружеството.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

На 31.12.2018 г. "Бестимекс" ООД приключва изпълнението на проект „Завоюване на нови пазарни позиции чрез разкриване на нови работни места в "Бестимекс" ООД“, в изпълнение на административен договор BG05M9OP001-1.003-3255-C01 между Министерство на труда и социалната политика и дружеството по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Обща сума на допустимите разходи по проекта: 343 338,92 лева
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 343 338,92 лева, от които 291 838,08 лева европейско и 51 500,84 лева национално финансиране
Срок на изпълнение: от 30.11.2017 г. до 31.12.2018 г.
Цел на проекта: подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места за 30 безработни и/или неактивни лица и създаване на възможности за интегрирането им на пазара на труда
Постигнати резултати: социално включване на 30 безработни и отдалечени от пазара на труда лица и повишена конкурентоспособност на предприятието.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

bottom of page